Voorspellen high-risk bij cataract operatie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Cataract.png

Hoewel de kwaliteit van niet spoedeisende cataract operaties hoog is, is toch tien tot twintig procent van de patiënten ontevreden over de uitkomst. Nightingale ontwikkeld door mediquest verbetert de uitkomsten voor deze patiëntgroep, door met machine learning voorafgaand aan een operatie te voorspellen welke patiënt een hoog risico heeft op een slechte uitkomst. Met dit inzicht kunnen specialist en patiënt al vroeg in het behandeltraject samen beslissen en keuzes maken voor een betere kwaliteit van leven. Het voorkomt overbehandeling en geeft zorgaanbieders een stevige positie in onderhandelingen met zorgverzekeraars en het stimuleren van nieuwe vormen van financiering voor waardegedreven zorg.

Nightingale kan ook hoog-risicopatiënten in de eerstelijnszorg identificeren en is breed inzetbaar als invulling van waardegedreven zorg voor niet spoedeisende behandelingen. Meer weten: https://home.mediquest.nl/over-ons/portfolio/nightingale/

Interactieve terugkoppeling behandeling

DICA voorziet ziekenhuizen en zorgverleners van spiegelinformatie over de kwaliteit van geleverde zorg via het codman dashboard, ontwikkeld samen met mrdm. Op basis hiervan kan discussie over kwaliteitsanalyse en –verbetering beter gevoerd worden. De dynamische rapportages presenteren nauwkeurige data over kwaliteit. Dit is een belangrijk instrument voor het multidisciplinair overleg en legt de basis voor samen beslissen met de patiënt. Codman exploratief is een interactief dashboard dat de gezondheidsuitkomsten per patiëntgroep toont, die in uw zorginstelling staan geregistreerd. Omdat deze uitkomsten rechtstreeks uit de kwaliteitsregistraties komen, kunnen filters op basis van patiëntkenmerken, zorgproces en -structuur worden toegepast. Naast informatie van de eigen zorginstelling is het Nederlands gemiddelde te zien. htttps://dica.nl/dica/codmandashboard

Keuzehulpen CVA, nierfalen, borstkanker

Vanuit het experiment uitkomstindicatoren van Santeon zijn recent drie mooie keuzehulpen ontwikkeld. Allerlei gegevens van eerder behandelde patiënten worden gebruikt om voor nieuwe patiënten de best passende behandeling te kiezen. Denk aan gegevens als leeftijd/ geslacht, medische parameters, maar ook informatie over kwaliteit van leven. Er wordt gebruik gemaakt van landelijke data en van data uit de Santeon ziekenhuizen.

De keuzehulpen zijn beschikbaar via Zorgkeuzelab voor alle ziekenhuizen (en patiënten) in ons land.  https://zorgkeuzelab.nl/keuzehulpen

  • CVA

De CVA keuzehulp ondersteunt de keuze voor een ontslagbestemming en is specifiek ontwikkeld voor toepassing in de kliniek. De keuzehulp is ontwikkeld in co-creatie met patiënten en  patiëntenvereniging hersenletsel.nl.

Sander van Schaik, neuroloog in OLVG: 
In de keuzehulp wordt gebruik gemaakt van “patients like me” uitkomstinformatie. Een patiënt krijgt van ons een ‘score’ voor de ernst van de CVA. Met deze score en zijn of haar leeftijd kan hij zien waar vergelijkbare patiënten eerder voor gekozen hebben.
  • Nierfalen

De Nierfalen keuzehulp vormt de gespreksstarter in het voorlichtingstraject om samen te beslissen over de behandelmodaliteit bij chronisch nierfalen. De keuzehulp heeft landelijk draagvlak door ontwikkeling in een divers consortium en dankzij samenwerking met nieren.nl van de Nierstichting, de NVN en NFN. Beoogd wordt om de ‘patients like me’ uitkomstinformatie uit de Santeon ziekenhuizen op den duur te vervangen door zorguitkomsten die landelijk beschikbaar komen.

René van den Dorpel, internist-nefroloog in het Maasstad Ziekenhuis: 
Patiënten geven in de keuzehulp aan wat voor hen belangrijk is. Je krijgt zo als behandelaar beter inzicht in de mens achter de patiënt. Dat heeft heel veel meerwaarde. Je wilt als behandelaar dat een patiënt weet wat er te kiezen is en hem of haar begeleiden in het kiezen van een passende behandeling. Bij dat proces helpt deze keuzehulp enorm.
  • Borstkanker nacontrole

De zorgverlener kan met de borstkanker nacontrole keuzehulp de kans op terugkeer van borstkanker berekenen, gepersonaliseerd. Technisch wordt gebruikt gemaakt van het influence-nomogram, een voorspelmodel (TU Twente) op basis van een grote set uitkomstgegevens van de Nederlandse Kankerregistratie. Gebruikers kunnen in de keuzehulp aangeven in hoeverre zij bang zijn voor terugkeer van de borstkanker. Dit biedt een handvat voor de behandelend arts om angst voor terugkeer bespreekbaar te maken en zo nodig passende begeleiding aan te bieden. De borstkanker nacontrole keuzehulp is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met Borstkankervereniging Nederland.

Yvonne van Riet, borstkankerchirurg in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven: 
Met de keuzehulp kunnen we voor elke patiënt een persoonlijke berekening maken die laat zien wat het risico is op terugkeer van de kanker in de borst. Het helpt vrouwen bewust te maken van hoe klein het risico vaak is en dat mee te nemen in de gezamenlijke keuze over de frequentie van de nacontrole.

Behandelen op maat bij angst en depressie

Niet elke patiënt knapt op na een GGZ-behandeling voor angst of depressie. Hoe weet je of de behandeling tot het gewenste resultaat zal leiden of dat er juist bijsturing nodig is? Op basis van machine learning technieken is het steeds beter mogelijk om in te schatten hoe de gezondheid van een patiënt zich gedurende een behandeling zal ontwikkelen. Trimbos ontwikkelt een visuele ondersteuningstool waarmee behandelaar en patiënt halverwege een behandeltraject inzicht krijgen in hoe de gezondheid van de meest vergelijkbare patiënten zich ontwikkelde. Met deze informatie kunnen behandelaar en patiënt nagaan of de behandeling nog ‘on track’ is: https://www.sidnfonds.nl/projecten/using-ai-to-support-treatment-decisions-in-mental-health

Patiëntvoorkeuren bij verwijzing

Gepast verwijzen is een verwijsmethode die werkt met een algoritme (ZorgRank). ZorgRank combineert de persoonlijke voorkeur van de patiënt (bijvoorbeeld wachttijd of een specifiek ziekenhuis), de verwijsreden, input van de verwijzer én objectieve zorgdata tot een persoonlijk advies voor de best passende vervolgzorg. Vervolgens vergelijkt de patiënt zelfstandig of samen met de verwijzer de verschillende opties en maakt een onderbouwde keuze voor een zorgaanbieder. ZorgRank geeft patiënten meer regie over hun eigen zorgproces en verwijzers hebben relevante informatie over toegankelijkheid en kwaliteit paraat. ZorgRank is via een website of applicatie direct te gebruiken in de spreekkamer, waardoor samen beslissen en zinnige zorg worden gestimuleerd.  https://gepastverwijzen.nl/

Dit initiatief wordt ondersteund door 4 grote zorgverzekeraars, de Patiëntenfederatie en innovatieve aanbieders in de regio Limburg. Mediquest is de ontwikkelaar en Zorginstituut Nederland subsidieert.

Als ik medicijnen slik om hart en vaatziekten te voorkomen: helpen deze ook?

Patiëntvideo van www.u-prevent.com

Veel mensen gebruiken bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers en bloedverdunners voor het voorkomen van hart- en vaatziekten (HVZ). Het effect hiervan is echter niet voor iedereen hetzelfde. Sommige mensen hebben méér dan gemiddeld baat bij behandeling, terwijl anderen juist heel weinig effect ondervinden of zelfs alleen maar nadelen. U-Prevent is bedoeld om arts en patiënt samen verstandige keuzes te laten maken over het gebruik van dit soort medicatie.

De calculators van U-Prevent https://u-prevent.com/ kunnen door patiënten zelfstandig gebruikt worden maar het advies is om -zeker de eerste keer- dit samen met de behandelend arts te doen. Deze kan nl de benodigde gegevens aanleveren voor het invullen van het gezondheidsprofiel. Daarnaast kan uw dokter helpen bij het interpreteren van de resultaten. Het volledig overzicht van persoonsgegevens en voorspellingen kan uitgeprint worden. Zo kan het ook thuis met vrienden en familie besproken worden.

Fysio bij artrose zinvol?

De zorgvraag voor de behandeling van heup- en knieartrose (HKA) en de schadelast blijven stijgen. Mede hierdoor is er veel aandacht om meer doelmatige zorg voor HKA patiënten te realiseren. Met data uit de landelijke database fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), bracht Mediquest het effect van fysiotherapie bij heup- en knieartrose in kaart.

Zowel bij heup- als knieartrose blijkt het merendeel van de patiënten na handeling nog maar weinig pijn te hebben. Een groot aantal patiënten kan goed functioneren. Voor een beperkt aantal patiënten heeft fysiotherapie niet voor verbetering gezorgd, al kan het wel zijn dat behandeling ervoor heeft gezorgd dat de pijn niet erger is geworden.

Het KNGF krijgt met deze uitkomstinformatie inzicht in de effectiviteit van behandelingen. Deze informatie is bruikbaar als keuzeondersteuning, zodat behandelaar en patiënt samen kunnen beslissen over de best passende zorg: https://home.mediquest.nl/hoe-we-voor-het-kngf-van-data-uitkomstinformatie-maken/