Meer weten

WEBSITES

VWS: data voor gezondheid

VWS wil samen met zorgpartijen de juiste zorg op de juiste plek realiseren. Voor iedereen, nu en in de toekomst. Ook in tijden van Corona. Het gebruik van kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) kan ons hierin helpen. Daar hebben we wel data voor nodig: data voor gezondheid. Het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid helpt zorgpartijen de potentie van AI om te zetten naar concreet ervaren waarde voor patiënten, zorgverleners en burgers. Bijvoorbeeld door nieuwe initiatieven samen te brengen en te ondersteunen, kennis te delen en samen met het veld hulpmiddelen voor ontwikkeling en implementatie van AI te ontwikkelen. Op de site vind je waardevolle tips, inspiratie en informatie.

https://www.datavoorgezondheid.nl/

Houd ook de Nederlandse AI Coalitie in de gaten: https://www.nlaic.com. Dit is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarin allerlei organisaties samenwerken om tot zinvolle toepassingen van AI te komen. Voor gezondheidszorg zie: https://nlaic.com/toepassingsgebied/gezondheid-en-zorg/

Personal Healthcare Catalyst Alliance

Zij heeft zich ten doel gesteld een versnelling te bewerkstelligen op cultuur, organisatie en infrastructuur. Professionals uit allerlei domeinen werken hierin samen, vaak op persoonlijke titel. Volg hen via de socials of sluit je aan! Voor meer informatie zie:

 https://www.phc-catalyst.nl/. 

Belangen van burgers bij gebruik technologie in de zorg

Technologie is niet meer weg te denken uit ons zorgsysteem. Diagnoses worden ermee gesteld en behandelingen in het ziekenhuis worden ermee uitgevoerd. Maar ook thuis gebruiken we steeds meer technologie om onze gezondheid te meten, te monitoren en (medisch) advies te ontvangen. Bij alle technologie moeten we ons afvragen of de belangen van burgers daadwerkelijk worden behartigd, of dat commerciële of andere belangen leidend zijn. Kunnen wij als maatschappij dat toetsen? Welke publieke waarden vinden we belangrijk en hoe borgen we ze? https://waag.org/nl/event/waag-talks-ddw-publieke-waarden-de-digitale-zorg

RAPPORTEN

Inventarisatie AI in gezondheid en zorg 2020

KPMG heeft 400 toepassingen geïdentificeerd die in de zorgpraktijk in pilot getest of in de praktijk gebruikt worden. Voor 111 AI-toepassingen heeft een andere analyse plaats gevonden. Meest opvallende bevinding: bij meer dan 60% van de toepassingen ontbreekt een business case , die inzicht geeft in de maatschappelijke meerwaarde. Zonder business case wordt financiering èn opschaling een lastig verhaal. Daarnaast een oproep aan zorgprofessionals om aan te haken op de ontwikkeling en die niet alleen aan technici te laten. Tot slot: er is nog een lange weg te gaan. KPMG i.o.v. VWS sept 2020.

https://guusschrijvers.nl/artificiele-intelligentie-wat-weten-we-over-de-inzetbaarheid/    recensie van onderstaand rapport door Rolien de Jong
https://www.datavoorgezondheid.nl/wegwijzer-ai-in-de-zorg/documenten/publicaties/2020/09/24/resultaten-inventarisatie-ai-in-gezondheid-en-zorg

Hoe dragen keuzehulpen bij aan transparantie en best passende zorg?

Behandel inhoudelijke keuzehulpen hebben de potentie om bij te dragen aan transparantie in de zorg en de best passende zorg voor patiënten, maar zover is het nog niet, onder meer omdat voorwaarden rondom (intellectueel) eigendom, governance en financiering nog niet zijn uitgekristalliseerd. Verschillende stappen worden genomen om de knelpunten rondom implementatie te ondervangen en hiermee het inbedden van keuzehulpen in zorgprocessen te stimuleren. Keuzehulpen zijn bedoeld als hulpmiddel in het proces van samen beslissen. Voor samen beslissen zijn ook andere elementen van belang, met name het gesprek tussen zorgverlener en patiënt. Ook is een keuzehulp geen vereiste voor goede gezamenlijk besluitvorming, maar slechts een hulpmiddel. NIVEL juni 2020.

https://www.nivel.nl/nl/publicatie/de-transparantiemonitor-20192020-keuzehulpen-hoe-dragen-keuzehulpen-bij-aan

The value and challenges of precision medicine in the Netherlands: n=1 a new paradigm

In opdracht van de Personal Healthcare Catalyst Alliance heeft Gupta Strategists dit rapport geschreven. Het rapport wil de discussie over de waarde en inzet van personalized healthcare in Nederland stimuleren. Doet u ook mee? Februari 2020.

https://gupta-strategists.nl/storage/files/Gupta-Strategists-n1_a-new-paradigm.pdf

Digitale dokters een ethische verkenning van medische expertsystemen Medische expertsystemen kunnen zich volgens sommige bedrijven ontwikkelen tot ‘digitale dokters’, maar in de praktijk roept de komst van deze toepassingen van kunstmatige intelligentie ethische vragen op. In dit rapport wordt hierop gereflecteerd. Centrum voor Ethiek en Gezondheid, 2018.

https://kennisopenbaarbestuur.nl/documenten/digitale-dokters-een-ethische-verkenning-van-medische-expertsystemen/

BOEKEN

Gepersonaliseerde medische zorg, innovatieve zorg afgestemd op persoonlijke behoeften, voorkeuren en waarden; Nico van Weert en Jan Hazelzet (redactie). NFU-consortium Kwaliteit van Zorg

Beter dokteren, hoe patiënten profiteren van big data; Eric Hans Eddes, Arthur van Leeuwen, Rob Tollenaar, Michel Wouters.

Overview of machine learning methods in ADHD prediction. Chapter in ‘Advances in Bioengineering page 51-71